Δικαιώματα-Παροχές για τους ανέργους

  ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που
έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να
εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.
Προθεσμία υποβολής αίτησης – έναρξη επιδότησης
Η αίτηση υποβάλλεται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσης στην αρμόδια Υπη-
ρεσία του τόπου κατοικίας του δικαιούχου. Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται
κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υπο-
βάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αί-
τησης.
Προϋποθέσεις
Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα
δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει
να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προ-
ηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται
οι δύο τελευταίοι μήνες), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά: Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125
ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται
(στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το νέο νόμο όπως εμπεριέχονται στην εγκύκλιο
B140640/25.10.2012 του ΟΑΕΔ ( για τις 450 μέρες επιδότησης τα τελευταία 4 χρόνια που γρά-
φουμε στην αρχή). Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες. Για κάθε μέλος
της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
Προσοχή:Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης σε 12 μήνες
α) για τους άνω των 49 ετών ανέργους, απαιτούνται και 210 ένσημα τουλάχιστον στο 14μηνο
(χωρίς τους 2 τελευταίους μήνες), αντί για 250 ένσημα. β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει
συνολικά 4050 ημέρες εργασίας. Να σημειωθεί εδώ ότι οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σκόπιμα απο-
κρύπτουν την επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής όταν καταθέτουμε τα δικαιολογητικά, προ-
κειμένου να μένουν τα χρήματα που δικαιούνται οι άνεργοι στα κρατικά ταμεία. Οι
συνάδελφοι που παίρνουν ήδη ταμείο ανεργίας και δεν το γνώριζαν μπορούν να κάνουν αί-
τηση τροποποίησης και να καταθέσουν για προσμέτρηση τα 4050 ένσημα που χρειάζονται.

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγ-
γραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τρι-
μήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη
σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το
αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Ατομικό ή Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο
της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. α. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου
β. ταυτότητα ομογενή και διαβατήριο για τους ομογενείς ανέργους
γ. διαβατήριο και ταυτότητα ευρωπαίου πολίτη για τους ανέργους πολίτες της ευρωπαϊκής
ένωσης
δ. διαβατήριο και άδεια διαμονής για τους αλλοδαπούς ανέργους
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
8. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.
9. Ατομικός αριθμός ΑΜΚΑ (χωρίς τον αριθμό ΑΜΚΑ δεν εκδίδεται κάρτα ανεργίας)
Σημείωση: μόνο για έκδοση κάρτα ανεργίας χρειάζονται τα δικαιολογητικά: 3,4,5,6,9
Για το 4: (αν ο άνεργος δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση από την αρμόδια εφορία που ανήκει όπου θα αναγράφετε το ΑΦΜ του,
με την οποία θα βεβαιώνεται η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για το τρέ-
χον έτος)
   Σημαντικές σημειώσεις: Κάθε άνεργος επίσης οφείλει να δηλώνει την αναχώρηση του στο εξω-
τερικό είτε για λίγο είτε για περισσότερο όπως επίσης και την ασθένεια (εισαγωγή σε νοσοκο-
μείο ή και πληρωμένη άδεια από το ΙΚΑ), οπότε το ταμείο αναστέλλεται και συνεχίζεται με την
επιστροφή από το εξωτερικό ή την λήξη της ασθένειας. Eπίσης οφείλει να δηλώνει την ανά-
ληψη εργασίας μέσα σε 8 ημερολογιακές μέρες από την πρόσληψη του ή και νωρίτερα αν επί-
κειται πληρωμή. Aν δηλαδή χθες είχαμε πρόσληψη και αύριο είναι ημέρα πληρωμής, σήμερα
πρέπει να δηλωθεί η ανάληψη έστω κι αν δεν έχει το έντυπο της πρόσληψης. Διαφορετικά ο
πρώην άνεργος-νυν εργαζόμενος κινδυνεύει με διακοπή και όχι αναστολή επιδότησης κάτι
που πρακτικά σημαίνει δυσκολία επόμενης επιδότησης. 
Μπορεί να εκδοθεί κάρτα ανεργίας σε μετανάστες εργάτες με άδεια διαμονής:
A: Αδειες διαμονής που παρέχουν άμεσα πρόσβαση στην αγορά εργασίας:
Αδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, δεκαετούς διάρκειας, επί μακρόν διαμένοντος
• ‘Αδεια διαμονής Μέλους οικογένειας πολίτη Ε.Ε.
• ‘Αδεια διαμονής μέλους οικογένειας Ελληνα πολίτη
• Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη Ε.Ε.
• Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας έλληνα 
• Αδεια διαμονής γονέα ανήλικου ημεδαπού
• Μέλους οικογένειας επαναπατρισθέντος, η παλιννοστούντος ομογενούς
Β: Αδειες διαμονής που παρέχουν άμεσα πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία η παροχή υπηρε-
σιών η έργου.
• Αδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
• Αδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.
• Αυτοτελής άδεια διαμονής
• Αδειες διαμονής άρθρου 91 παρ. 11,6,12 του νομ.3386/2005 και άρθρου 18 παρ.4 του
ν.3536/2007
Γ: Αδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση μόνο σε εξαρτημένη εργασία.
Δ: Αδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση μόνο στην παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών η έργου.
Ε: Αδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο για το σκοπό που ανα-γράφετε στην άδεια διαμονής τους.
ΣΤ: Αδειες διαμονής που παρέχουν δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριό-
τητας.
Ζ: Αδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας μόνο εφόσον εκδοθεί από-
φαση έγκρισης. 

Αδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

Αδεια διαμονής για σπουδές.
Ζ:Ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Σημείωση: Σε όσους έχουν διαβατήριο, η άδεια διαμονής τους είναι ταυτόχρονα και δηλωτική
της άδειας εργασίας τους. Αντίθετα σε όσους έχουν ροζ κάρτα (αιτούντος άσυλο) η άδεια ερ-
γασίας είναι ξεχωριστό έγγραφο. Στους αιτούντες άσυλο και τα δυο έγγραφα έχουν συνήθως
6μηνη διάρκεια.

      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε.
Παρέχεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Ελληνες και γενικότερα σε Ευρωπαί-
ους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από ένα κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης σε άλλο κράτος μέλος για αναζήτηση εργασίας (βάσει των Κανονισμών
883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:
• 
Εχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για
αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4
εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
• 
Εχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου με-
ταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.
Ο διακινούμενος άνεργος εντός της Ε.Ε. έχει περισσότερες πιθανότητες να επιδοτηθεί λόγω
ανεργίας στο κράτος τελευταίας απασχόλησης του. Ο φορέας της χώρας από την οποία ο άνερ-
γος ζητάει επίδομα ανεργίας είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη τις περιόδους ασφάλισης
και απασχόλησης που έχουν συμπληρωθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και οι οποίες πιστο-
ποιούνται με το έντυπο U1. (Είναι βεβαίωση που χορηγείται για τις περιόδους ασφάλισης και
απασχόλησης που χρησιμοποιείται για τη λήψη επιδόματος ανεργίας σε άλλο κράτος μέλος
της ΕΕ).
1. Αίτηση για την έκδοση U1 με πρωτότυπη υπογραφή.
2. Φωτοτυπία της τελευταίας σύμβασης εργασίας ή όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την απασχόλησή σας (όνομα εταιρείας/ εργοδότη, διεύθυνσή επιχείρησης, περίοδος
απασχόλησης, είδος εργασίας, κ.λπ.).
3. 
Εντυπα στα οποία να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. και το Α.Φ.Μ. Σε αντίθετη περί-
πτωση, συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία στην αίτηση.
4. Πλήρη διεύθυνση αποστολής (του αιτούντος ή του αρμόδιου φορέα της αλλοδαπής).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Διοίκηση ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Ασφάλισης, Εθνικής Αντίστασης 8, 16610, Ανω
Καλαμάκι, Αθήνα) ή στο αρμόδιο υποκατάστημά του ΟΑΕΔ ΚΠΑ (στην περιοχή που εργαστή-
κατε)
ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΕ: Είτε στον αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής, είτε στην Διοίκηση του ΟΑΕΔ
στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω.
5. Λόγος τερματισμού απασχόλησης και το σχετικό έγγραφο.

     EΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
Για το μισθωτό που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας του ή λόγω διακοπής εργασιών
της επιχείρησης που απασχολείται, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να λάβει τακτικό επίδομα
ανεργίας, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της πτώ-
χευσης της επιχείρησης προσκομίζεται η Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας που κοινοποιείται
από τον σύνδικο πτώχευσης της επιχείρησης στους εργαζόμενους και στη συνέχεια η Υπηρεσία
του ΟΑΕΔ προβαίνει σε απόφαση επιδότησης ανεργίας, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νό-
μιμες προϋποθέσεις.
Σε αυτούς που δε συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για το βασικό επίδομα επίσχεσης δίνεται
το ειδικό βοήθημα επίσχεσης ή διακοπής εργασιών. Εάν ο εργαζόμενος σε επίσχεση εργαζόταν
κανονικά 14 μήνες και άνω (εφόσον επιδοτείται για πρώτη φορά) ή εάν έχει 25 ένσημα από
προηγούμενους 7 μήνες (εάν έχει επιδοτηθεί ξανά) λαμβάνει επίδομα ανεργίας κανονικά. Δι-
καιολογητικά για το ειδικό βοήθημα επίσχεσης: πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή εάν δεν
υπάρχει φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι 9977.99, φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου, Α.Μ. ΙΚΑ.

      ΕΙΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1.EΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Προϋποθέσεις:
1. να μην ανήκει ο άνεργος στα εποχικά επαγγέλματα*
2. η κάρτα ανεργίας ισχύει για 1 μήνα μετά τη λήξη της επιδότησης εφόσον παραμείνει άνεργος.
Απαραίτητη η θεώρηση της στο 5ήμερο πριν ή μετά τη λήξη της
3. συνολικό οικογενειακό επίδομα μέχρι 9977.99
Δικαιολογητικά:
1. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, φορολογική δήλωση Ε1 και φω-
τοτυπία.
2. Φωτοτυπία ανανεωμένης κάρτας ανεργίας 2 όψεων
*εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο (πχ : είναι
οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως πχ οι εποχικοί εκπαιδευτικοί
των φροντιστηρίω ν που δεν έχουν δικό τους βοήθημα. 
Σημείωση δική μας: σε ότι αφορά την φημολογούμενη κατάργηση των ειδικών εποχικών βοη-
θημάτων που έντεχνα καλλιεργεί η κυβέρνηση μέσω των ΜΜΕ, την περίοδο που στήθηκε αυτός
εδώ ο οδηγός τον Φλεβάρη του 2013 καμιά αλλαγή δεν υπήρξε. Μια κατάργηση των βοηθη-
μάτων αυτών πιθανόν να φέρει νέες αλλαγές.
Προσοχή: το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας, το διεκδικεί κάποιος από
1 μήνα έως 3 μήνες μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης. Αυτό παίζει ρόλο στους ανέρ-
γους που η ταμειακή επιδότηση λήγει τον Φλεβάρη ή Μάρτη, αν με το εκκαθαριστικό της
προηγούμενης χρονιάς ξεπερνούν τα 9977.99 ευρώ, έχουν το χρόνο να υποβάλλουν τη
φορολογική δήλωση της νέας χρονιάς που συνήθως είναι χαμηλότερο το εισόδημα.

  2. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Ειδικό βοήθημα τρίμηνης παραμονής, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον δε συγκεντρώνουν
προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης και παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες. Στην περίπτωση
που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος περισσότερες από μια
φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων
που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
Προϋποθέσεις:
1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
για καταβολή του βοηθήματος
2. πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, φορολογική δήλωση Ε1 μέχρι 9977.99
3. 60 ένσημα στο προηγούμενο έτος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή
του επιδόματος.
Προσοχή: από την ημερομηνία της αίτησης η προθεσμία για την είσπραξη του βοηθήματος
είναι 60 μέρες-10-
Σημείωση: εκτός των επαγγελμάτων που έχουν το δικό τους αυτόνομο βοήθημα κάθε Οκτώβριο
(πχ: είναι οικοδόμοι και επισιτιστικά και τουριστικά. To δικαιούνται όμως π.χ. οι εποχικοί εκ-
παιδευτικοί των φροντιστηρίων που δεν έχουν δικό τους βοήθημα)
Το τεκμήριο στο εκκαθαριστικό της εφορίας, προσμετράται και στις περιπτώσεις του ειδι-
κού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας καθώς και του τρίμηνου βοηθήματος,
στις περιπτώσεις δηλαδή που απαιτείται εισόδημα κάτω του 9977.99 ευρώ. Αυτό ισχύει
και στην περίπτωση του ειδικού βοηθήματος μετά τη λήξη του ταμείου ανεργίας. Επίσης
προσμετρούνται τα πάντα στο εκκαθαριστικό δηλαδή και τυχόν τεκμήριο για ιδιοκτησία
σπιτιού ή αυτοκίνητου που δεν είναι πραγματικό εισόδημα. π.χ. κάποιος έχει εισόδημα
από μισθωτές υπηρεσίες 9000 επειδή μπορεί να δουλεύει ο/η σύζυγος. Αν η εφορία του
βγάζει και τεκμήριο λόγω ιδιοκατοίκησης 4000 (που δεν είναι εισόδημα) το σύνολο είναι
13000, επομένως δεν είναι δικαιούχος. Προσμετρώνται τα εισοδήματα του πίνακα Γ1 του
εκκαθαριστικού πλην του επιδόματος ανεργίας. πχ η αποζημίωση από την απόλυση προ-
σμετράται.

   3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ/ΝΕΕΣ 20-29 ΕΤΩΝ
Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ’ όσον είναι άνεργοι και πα-
ραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Το επίδομα καταβάλλεται για πέντε
μήνες. 
Προϋποθέσεις: Η προθεσμία είναι τρίμηνη από την συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας
ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ’ τον στρατό.
Δικαιολογητικά:
1. Αστυνομική ταυτότητα.
2. Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών με γνωστοποίηση της ακριβούς
ημερομηνίας)
3. Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής
αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
4. ΑΜ Ι.Κ.Α. για τον έλεγχο της απασχόλησης, από 0 μέχρι 79 ημέρες πριν την αρχική εγγραφή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

   4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ
Προϋποθέσεις: Ελληνική υπηκοότητα, Ηλικία άνω των 45 ετών 300 ημέρες ταμείο ανεργίας
στο παρελθόν
1 χρόνο κάρτα ανεργίας σε ισχύ
Δικαιολογητικά:
1. Ενα χρόνο κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
2. πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει φορολογική δήλωση
Ε1 (μέχρι 12.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα)*
3. ΑΜ ΙΚΑ για τον έλεγχο της 12μηνης επιδότησης από τον ΟΑΕΔ οποτεδήποτε στο παρελθόν
4. βιβλιάριο εθνικής τράπεζας

  5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Οταν κάποιος τεθεί σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ
του καταβάλλει κατά τη διάρκεια της διαθεσι-
μότητας, το 10% του μέσου όρου των τακτικών
αποδοχών των 2 τελευταίων μηνών, με καθε-
στώς πλήρους απασχόλησης, όχι όμως για πε-
ρισσότερο από τρεις μήνες σε κάθε έτος.

  6. ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΛΟΓΩ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Δικαιούχοι των παροχών είναι οι εργαζόμενοι:
1. επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση
μετά από δικαστική απόφαση.
2. είτε διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε
οριστικά και λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού δε
συντρέχει λόγος κίνησης διαδικασίας πτώχευ-
σης.
3. επιχείρηση σε εκκαθάριση.
4. επιχείρηση της οποίας ανακαλείται η άδεια
λειτουργίας.
Προθεσμίες: Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξό-
φλητων αποδοχών εργαζόμενου ασκείται με έγ-
γραφη αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του
ΟΑΕΔ μέσα σε ένα 6μηνο από την ημερομηνία
που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση, εκ-
καθάριση, ανάκληση άδειας. Μετά το δικαίωμα
χάνεται.
Δικαιολογητικά:
1. βεβαίωση πτώχευσης , βεβαίωση του οικείου
εκκαθαριστή από τον οποίο προκύπτει το ύψος
τον ανεξόφλητων αποδοχών.
2. ασφαλιστικά βιβλιάρια της περιόδου απα-
σχόλησης στην επιχείρηση.
3. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599|86 για το
ύψος ανεξόφλητων αποδοχών 

   ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
Την ειδική αυτή άδεια διάρκειας έως έξι μηνών δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφα-
λισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αο-
ρίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη,
μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας. Η ασφαλισμένη μπορεί να κάνει χρήση του
συνόλου ή τμήματος αυτής ή να διακόψει την ειδική άδεια Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο
της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας
προστασίας της μητρότητας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μη-
νιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς
και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Ο
χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον
κλάδο σύνταξης και ασθένειας καθώς επίσης και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. Η παροχή
διακόπτεται λόγω: Α) πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη και Β) αίτηση διακοπής
της δικαιούχου.
Προϋποθέσεις: Α) Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης
εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας. Β) Να έχει λάβει παροχές μητρότητας από
το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ άσκηση δικαιώματος: Η δικαιούχος υποβάλλει, ή ίδια ή δι’ αντιπροσώπου, στην
αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη
της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας)
Δικαιολογητικά: 
Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη
της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες απο-
δοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που
ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο
άδειας καθώς επίσης και ο φορέας επικουρικής της ασφάλισης και σε τι ύψος ανέρχονται οι
εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.
Αντίγραφο βεβαίωσης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ . Υπεύ-
θυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει
εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης
καθώς και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ.
Αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται
πρώτη η δικαιούχος.


   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Καταβάλλεται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν
εξαρτημένη εργασία). Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της
αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την
αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας. Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής
αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.
Σημείωση: Aπό το 2013 θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων το οποίο αντικαθιστά τα
καταργούμενα οικογενειακά επιδόματα και καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό
των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδη-
ματική κατηγορία. Ειδικά για το 2013, που θα είναι και η πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου
συστήματος χορήγησης επιδόματος τέκνων, οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα μετά την ολο-
κλήρωση του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων που θα έχουν υποβάλει.

   ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Οταν είσαι επιδοτούμενος άνεργος , το βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ ανανεώνεται για ένα χρόνο
ανεξαρτήτως ηλικίας με βεβαίωση που παίρνουμε από τον ΟΑΕΔ που να λέει τον χρόνο επιδο-
τούμενης ανεργίας, επιπλέον αν δεν είσαι επιδοτούμενος άνεργος αλλά εγγεγραμμένος στα
μητρώα του ΟΑΕΔ υπάρχει. 
α) Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών.
Παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών εφόσον έχουν παρα-
μείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές τουλάχιστον δίμηνο
β) Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας άνω των 29 ετών έως και 55
ετών.
Παρέχει ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε άνεργους ηλικίας άνω των 29 ετών έως και 55 ετών
εφόσον έχουν παραμείνει εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ επί 12 τουλάχιστον
μήνες. Επίσης να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργα-
νισμού (600) ημέρες εργασίας οι οποίες αυξάνονται ανά εκατό ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμ-
πλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.
Προσοχή:στις 2 πρώτες ηλικιακές κατηγορίες, το δικαίωμα δεν είναι ανεξάντλητο αλλά ΜΟΝΟ
4 εξάμηνα και μόνο στους άνω των 55 είναι ανεξάντλητο. Ο ΟΑΕΔ βέβαια δεν κρίνει πόσα είναι
τα εξάμηνα που ήδη έχει ασφαλιστεί ο άνεργος αλλά μόνο το ΙΚΑ. Ο ΟΑΕΔ εκδίδει σε κάθε πε-
ρίπτωση τη σχετική βεβαίωση ανεργίας και το ΙΚΑ κοιτάζει αν έχουν εξαντληθεί τα εξάμηνα.
Εννοείται πως η ηλικιακή διαφοροποίηση υπάρχει στην περίπτωση της απλής κάρτας (χωρίς
επίδομα). Αν υπάρχει επίδομα ανεργίας ισχύει ό,τι και στις περιπτώσεις των κανονικών ένση-
μων. Για τους ανέργους που έληξε και η νέα ανανέωση που έκαναν μετά τη λήξη της επιδότησης
τους, έχουν δικαίωμα ανανέωσης για 4 εξάμηνα ακόμα όπως περιγράφεται πιο πάνω.


   ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΠΟΡΙΑΣ - ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ
Αν είστε άνεργος και έχει λήξει το βιβλιάριο υγείας του ασφαλιστικού σας φορέα ή απλά δεν
είστε ασφαλισμένος, μπορείτε να ζητήσετε την χορήγηση Βιβλιαρίου Υγείας Απόρου. Αρμόδια
Υπηρεσία για την έκδοση του βιβλιαρίου είναι η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της
Νομαρχίας όπου διαμένετε. Δεν υπάρχουν προθεσμίες για υποβολή δικαιολογητικών. 
Δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι: 
1.
Ελληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα
στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, το δε οικογενειακό ετήσιο εισόδημα
τους δεν ξεπερνά τα 6.000 ΕΥΡΩ. Στους παραπάνω δικαιούχους της δωρεάν ιατροφαρμακευτι-
κής και νοσοκομειακής περίθαλψης χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για 1 έτος.
2. Μετανάστες εργαζόμενοι με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας). 
Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία). Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (δίνεται από την υπηρεσία). Συμπληρώνεται και υπογρά-
φεται από τον αιτούντα.
3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή ΕΔΤΟ ή διαβατηρίου. Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυ-
γες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται
φωτοαντίγραφα.
4. Δύο φωτογραφίες.
5. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας: απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΜΒ, συμφωνητικό ενοικίασης ή βε-
βαίωση δημοτικής αστυνομίας, όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση.
6. 
Αδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης από το οι-
κείο Τμήμα της κατοικίας τους.
7. Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημει-
ώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν
υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
8. Κάρτα ανεργίας 
9. Βεβαίωση ΙΚΑ & ΤΕΒΕ ότι δε δικαιούνται ασφάλισης.
10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.